To mój pierwszy wpis nie związany bezpośrednio z konkretną promocją bankową. Tym razem jednak warto zwrócić na nią uwagę, biorąc pod uwagę wartość nagród, którą można zdobyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy …a mianowicie łącznie dla wszystkich uczestników promocji płacących przez system Blik powiązany z bankiem. A co to jest ten BLIK smile 

BLIK –polski system płatności mobilnych, który umożliwia dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych, internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach o raz dokonywanie błyskawicznych przelewów międzybankowych i generowanie czeków 9-cyfrowym kodem.

Usługa jest dostępna w takich bankach jak Alior BankBank MillenniumSantander Bank Polska SAING Bank ŚląskimBankPKO Bank PolskiInteligoOrange FinanseGetin BankT-Mobile Usługi BankoweBGŻ BNP ParibasRaiffeisen PolbankCredit Agricole oraz Pekao SA. W 2017 roku… 6,1 mln użytkowników usługi wykonało 33 mln transakcji. 

Z systemu BLIK mogą korzystać tylko klienci bankowości mobilnej jednego z banków uczestniczących w systemie. Użytkownik może także korzystać z systemu BLIK, będąc klientem i korzystając z aplikacji mobilnych więcej niż jednego banku partnerskiego. Transakcja w systemie płatności mobilnych BLIK jest realizowana między klientem posiadającym aktywną aplikację mobilną wydaną przez bank a akceptantem (sklepem, punktem usługowym itp.) obsługiwanym przez agenta rozliczeniowego.

Podstawowym mechanizmem identyfikacyjnym w systemie płatności mobilnych BLIK są kody jednorazowe. Są one generowane przez system Polskiego Standardu Płatności na żądanie banku. Kod jest unikalną kombinacją sześciu cyfr w przedziale 0–9 i jest ważny jedynie przez 2 minuty. Po tym czasie klient może wygenerować kolejny kod.

Model autoryzacji opartej na kodzie przebiega następująco:

 • wygenerowanie kodu,
 • wprowadzenie kodu w punkcie akceptacji (terminal, bankomat, strona internetowa),
 • przekazanie autoryzacji przez akceptanta, za pośrednictwem agenta rozliczeniowego do Polskiego Standardu Płatności,
 • weryfikacja kodu przez Polski Standard Płatności, identyfikacja banku, przekazanie autoryzacji do banku,
 • autoryzacja przez bank,
 • przekazanie odpowiedzi na autoryzację przez bank do Polskiego Standardu Płatności, który dalej za pośrednictwem agenta rozliczeniowego przekazuje ją do akceptanta.
Cała operacja nie trwa dłużej niż kilkadziesiąt sekund. 

“ALE O CO W TYM CHODZI PANIE, TAK W SKRÓCIE” laughing

Generalnie, tak w skrócie pisząc, to zostanie wykonanych 22 losowań co tydzień. Z każdego tygodnia przez 7 dni będzie można robić każdego dnia transakcje Blikiem i po tygodniu są losowane osoby, które zostaną zweryfikowane, czy brały udział w płatnościach na dany dzień, w którym zostały wylosowane. Przykładowo: pierwsze losowanie jest 25.03 i losowane są zarejestrowane w systemie osoby z dni od 18.03 – 24.03. W tych wszystkich dniach należy wykonać taka transakcję Blikiem. Jeśli np. przez 6 dni robiliśmy transakcję (od 18.03-23.03) a zapomnieliśmy 24.03 i za taki dzień zostaliśmy wylosowani…to nie dostaniemy nagrody, natomiast, gdy wylosowano nas w okresie, gdzie robiliśmy transakcję, to jak najbardziej wygrywamy smile  

Ale nie ma NIC za darmo…jednak nie tylko szczęście przy losowaniu, może sprawić, że jest szansa na którąkolwiek nagrodę. Aby być jej pewnym należy wykonać pewną robotę…tj. wykonać codziennie minimum 1 transakcję Blikiem. To wtedy, gdy nas wylosują i  w zweryfikują w naszym banku, czy była zrobiona jakaś transakcja w dniu wylosowania, to możemy być pewni, że taką nagrodę otrzymamy. Blika można użyć przy zakupach towarów i usług, wypłacając z bankomatów lub np. przelewając komuś środki na telefon posiadający również funkcję Blik. Bardzo łatwy temat. A poniżej więcej informacji na temat promocji.

Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Blikomania” jest Polski Standard Płatności Sp. z o. o. i trwa od 18.03.2019 r. do 21.08.2019 r. 

Warunki do spełnienia:

Uczestnikami mogą być zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie, które ukończyły lat 13 oraz przesłały do Organizatora pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Loterii, które spełniły łącznie następujące warunki:

 • są Użytkownikami BLIKa,
 • przesłały do Organizatora formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej blikomania.pl wprowadzając do tego formularza swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego do kontaktu z Uczestnikiem, numer PESEL albo numer paszportu wraz z datą urodzenia w przypadku braku posiadania numeru PESEL, a także wskazanie aplikacji mobilnej Banku wykorzystywanej przez Użytkownika BLIKa,
 • zaakceptowały postanowienia Regulaminu poprzez oświadczenie woli składane przy przesyłaniu
 • zaakceptowały postanowienia Regulaminu poprzez oświadczenie woli składane przy przesyłaniu Zgłoszenia,
 • złożyły przy przesyłaniu Zgłoszenia upoważnienie dla Organizatora do pozyskania od Banku będącego wydawcą aplikacji mobilnej wskazanej przez Użytkownika BLIKa w formularzu rejestracyjnym informacji o wykonaniu Transakcji BLIK zrealizowanych przez Użytkownika BLIKa w okresie objętym losowaniem przewidzianym w Kalendarzu Losowań,
 • potwierdziły przystąpienie do Loterii poprzez aktywację linku przesłanego przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika wskazany w Zgłoszeniu.

Użytkownik BLIKa może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie, o ile posiada na swoim smartfonie zainstalowane aplikacje z funkcjonalnością umożliwiającą realizację Transakcji BLIK wydane przez różne Banki.  W ramach jednego Zgłoszenia Użytkownik BLIKa może wskazać tylko jedną aplikację mobilną. 

ZASADY OGÓLNE LOTERII
 • W Loterii uwzględniane są Transakcje BLIK wykonane jako zapłata za towary lub usługi nabywane z wykorzystaniem serwisów i platform umożliwiających realizację płatności z wykorzystaniem sieci Internet, zapłata w sklepach stacjonarnych oraz punktach sprzedaży automatycznej, wpłaty gotówkowe w urządzeniach akceptujących, wypłaty gotówkowe oraz natychmiastowe przelewy BLIK bezpośrednio na numer telefonu innego Użytkownika BLIKa.
 • Transakcje BLIK są automatycznie rejestrowane w systemach bankowych w godzinach od 00:00”00 do 23:59”59 każdego dnia kalendarzowego.
 • Uczestnik, może wygrać w Loterii więcej niż jedną nagrodę, jednakże z zastrzeżeniem, iż Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w jednym losowaniu.
 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Loterii przesyłając do Organizatora oświadczenie o rezygnacji. Uczestnik może w tym celu wykorzystać formularz udostępniony w serwisie www.blikomania.pl.
 • Organizator weryfikuje wykonanie przez Laureatów Losowań oraz Laureatów Rezerwowych Transakcji BLIK w okresie objętym losowaniem zgodnie z pkt 5.5 Regulaminu.
Nagrody:

Organizator przewiduje rozlosowanie w Loterii następujących nagród:

a) 1 nagroda główna o wartości 100.000 zł wraz z kwotą 11.111 zł przeznaczoną na zapłatę podatku należnego od wylosowanej nagrody,

b) 157 nagród pieniężnych „dziennych o wartości 1.000 zł” każda, losowanych po jednej nagrodzie przypisanej do każdego losowania;

c) 7379 nagród pieniężnych „dziennych o wartości 100 zł” każda, losowanych po 47 nagród przypisanych do każdego losowania. 

 • Całkowita wartość puli wszystkich nagród wynosi 1.006.011,00 zł.
 • Nagrody w Loterii są wydawane Zwycięzcom Losowań i Zwycięzcy Loterii zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1509 ze zm).
 • Nagrody dzienne, przyznawane są w formie elektronicznego dziewięciocyfrowego czeku, którego realizacja wymaga użycia czterocyfrowego kodu PIN. Nagrody można wypłacać w bankomacie oznaczonym logotypem PKO BP S.A., ING Bank Śląski, Millennium Bank, Santander Bank, BGŻ BNP Paribas, Euronet, Planet Cash, Bank BPS wpisując otrzymany dziewięciocyfrowy numer czeku i potwierdzając operację wypłaty czterocyfrowym numerem PIN. Czek jest ważny przez 15 dni od doręczenia Zwycięzcy Losowania.
 • Nagroda główna, zostanie przekazana Zwycięzcy Loterii przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Zwycięzcę Loterii. Zwycięzca Loterii uprawniony do nagrody przekazuje Organizatorowi dane (nr konta bankowego, imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia, obywatelstwo oraz adres zamieszkania) niezbędne do przekazania nagrody i dopełnienia formalności związanych z Loterią poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który Organizator prześle Zwycięzcy Loterii na podany w Zgłoszeniu adres email wraz z powiadomieniem o przyznaniu nagrody. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy Loterii w terminie dwóch dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
Losowanie:

W losowaniach wyłaniane są unikalne numery identyfikacyjne Uczestników, którzy zostaną Zwycięzcami Losowań lub Zwycięzcą Loterii, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 25.03.2019 r., zaś ostatnie losowanie w dniu 22.08.2019 r. 

Wg regulaminu:

„5.2. Organizator wyłania Laureatów Losowania spośród Uczestników spełniających kryteria opisane w Regulaminie według poniższej metody:

5.2.1 każdemu Zgłoszeniu przydzielony jest automatycznie unikalny numer identyfikacyjny (ID) w odniesieniu do jednej aplikacji mobilnej wskazanej przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym,

5.2.2 losowanie unikalnego numeru identyfikacyjnego przypisanego do Uczestnika jako Laureata Losowania typowanego do nagrody odbywa się pod nadzorem Komisji Nadzoru Loterii za pomocą urządzenia losującego,

5.2.3. losowania Laureatów Losowań obejmuje Uczestników, którzy przystąpili do Loterii oraz aktywowali link, o którym mowa w pkt 1.2.9 Regulaminu, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień losowania, niezależnie od tego czy dokonali Transakcji BLIK (z zastrzeżeniem że nagrodę może otrzymać Uczestnik, który dokonał Transakcji BLIK).

5.2.4. każdego dnia, w którym zgodnie z Kalendarzem Losowań organizowane są losowania, w ramach każdego z losowań wyłania się 48 Laureatów Losowania,

5.2.5. do pierwszego wylosowanego w danym losowaniu Laureata Losowania przypisana jest nagroda pieniężna „dzienna o wartości 1000 zł”, zaś do kolejnych 47 wylosowanych Laureatów Losowania są przypisane nagrody pieniężne „dzienne o wartości 100 zł”,

5.2.6. w ostatnim losowaniu w dniu 22.08.2019r. przewidzianym w Kalendarzu Losowań wyłaniany jest jeden Laureat Losowania, do którego jest przypisana Nagroda Główna.

5.3. W każdym losowaniu wyłaniana jest lista 50 Laureatów Rezerwowych. Laureat Rezerwowy uzyskuje prawo do nagrody w przypadku opisanym w pkt 5.6 Regulaminu.

5.4. Zwycięzcą Losowania albo Zwycięzcą Loterii uprawnionym do danej nagrody zostaje Laureat Losowania albo Laureat Rezerwowy, którego unikalny numer identyfikacyjny Uczestnika został wyłoniony w losowaniu dotyczącym tej nagrody zgodnie z Kalendarzem Losowań, zaś dokonanie przez niego Transakcji BLIK wykonanej przy 5wykorzystaniu aplikacji mobilnej wskazanej w Zgłoszeniu w okresie objętym danym losowaniem zostało potwierdzone przez Bank na podstawie zapytania Organizatora wysłanego do Banku nie później niż następnego dnia roboczego po dacie losowania.

5.5. Bank w terminie czterech dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Organizatora przesyła Organizatorowi informację o wykonaniu przez danego Laureata Losowania albo Laureata Rezerwowego Transakcji BLIK w okresie objętym losowaniem. Organizator wysyłając zapytanie do Banku załącza pełną listę wylosowanych Uczestników korzystających z aplikacji wydanej przez dany Bank obejmującą wylosowanych dla okresów objętych losowaniami Laureatów Losowań oraz Laureatów Rezerwowych.

5.6. W przypadku, gdy Bank nie potwierdzi wykonania transakcji BLIK przez Laureata Losowania wyłonionego w Losowaniu jako uprawnionego do nagrody, nagroda z danego losowania przyznawana jest Laureatowi Rezerwowemu kolejnemu na liście Laureatów Rezerwowych, który spełnia warunki określone w pkt 5.5 (lista sporządzona jest wg kolejności wylosowania Laureatów Rezerwowych).

5.7. W przypadku wyczerpania listy Laureatów Rezerwowych wyłonionych w danym losowaniu nagroda nie jest przyznawana i pomniejsza pulę nagród przyznawanych w Loterii.

5.8. Po otrzymaniu od Banku potwierdzeń wykonania Transakcji BLIK przez wylosowanych w losowaniach Laureatów Losowań oraz Laureatów Rezerwowych, Organizator w terminie jednego dnia roboczego sporządza listę Zwycięzców Losowania, zaś w przypadku ostatniego losowania dodatkowo Zwycięzcę Loterii.

5.9. Organizator korzystając z danych zawartych w Zgłoszeniu powiadamia Zwycięzców Losowań o wygranej w Loterii e-mailem w terminie dwóch dni roboczych od daty sporządzenia listy, o której mowa w punkcie 5.8 powyżej.

5.10. Organizator korzystając z danych zawartych w Zgłoszeniu powiadamia Zwycięzcę Loterii w terminie dwóch dni roboczych od daty ustalenia Zwycięzcy Loterii.

5.11. Powiadomienia przesyłane Zwycięzcom Losowań zawierają instrukcję odbioru nagrody przekazanej w postaci dziewięciocyfrowego czeku, numer PIN niezbędny do realizacji czeku oraz informację o piętnastodniowym terminie ważności czeku, a także informację o tym, że w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia Zwycięzca Losowania otrzyma bezpłatny SMS z dziewięciocyfrowym numerem czeku.

5.12. W przypadku Zwycięzcy Loterii, powiadomienie zawiera informacje o przyznaniu nagrody, formularz, o którym mowa w pkt 4.7. Regulaminu oraz informację o siedmiodniowym terminie odesłania formularza

5.13. Uczestnik traci uprawnienie do udziału w losowaniach w przypadku, gdy zrezygnował z uczestnictwa w Loterii lub cofnął upoważnienie do pozyskania informacji chronionych tajemnicą bankową w zakresie obejmującym potwierdzenie wykonania przez Uczestnika Transakcji BLIK wykonanej w okresie objętym losowaniem.

5.14. W przypadku nagród dziennych za wydanie nagrody uznaje się przekazanie Zwycięzcy Losowania dziewięciocyfrowego numeru Czeku oraz kodu PIN. Ostateczna data wydania nagród dziennych to 6 września 2019r.

5.15. Ostateczny termin przekazania nagrody głównej to 15.09.2019 r.” 

Tutaj znajdziecie filmik z promocji: 

https://www.youtube.com/watch?v=b4zgKwiWayc

 Jeśli interesuje Was tego typu loteria, to aplikujcie, jak coś wygracie, to pochwalcie się w komentarzach, czy pomogłem coś w tym temacie laughing Ja w to WCHODZĘ !

 www.blikomania.pl

Jeśli jednak nie chcesz tak długo czekać na jakąkolwiek wygraną w tym konkursie, to zajrzyj na mojego Bloga i skorzystaj z którejś z promocji, np. obecnie za założenie konta w Paribas Banku otrzymasz aż 250,00 zł za spełnenie bardzo łatwych warunków. Poniżej link z promocją, która za chwilę już może się skończyć – sprawdź Sam.